IntegralterapistudietOne good heart atract another

INTEGRALTERAPISTUDIET


Integralterapi er først og fremst psykoterapi. Som ved annen psykoterapeutisk behandling har den til hensikt å hjelpe individet til å få det bedre med seg selv, og i sin relasjon til andre mennesker.

Integralterapi er i tillegg en flott metode for SELVutvikling ved at den også legger til rette for å komme i dypere samklang med de åndelige aspektene ved det å være menneske.


Studiet starter med studentenes egen utvikling der de får mulighet til å arbeide med egen livsprosess, emosjonelle sår og personlige begrensninger. De får også en naturlig hjelp til å åpne opp for det indre iboende potensiale, evner og talenter. Dernest kan studentene velge å gå videre på den terapeutiske grunnutdanningen som fører frem til eksaminering og godkjenning som integralterapeut 3. året. I disse to årene står trening i rollen som terapeut sentralt, parallelt med videre egenterapi hos godkjente integralterapeuter.


INNFØRINGSKURS I INTEGRALTERAPI

 

Det gir deg en grunnleggende forståelse av integralterapi som metode. Kurset skal sikre at du har tatt et veloverveid valg når du søker plass ved utdanningens terapeutiske hoveddel 2. og 3. skoleåret.

Det er derfor obligatorisk, og et inntakskrav.

Kurset kan tas før eller etter 1. skoleåret med Integral livskunst

 

 

Les mer

INTEGRAL LIVSKUNST

FORBEREDENDE ÅR

 

Første skoleåret står studentens egen utviklingsprosess i fokus.

 

Det er fullt mulig å ta kun dette ene året, dersom ditt mål kun er din egen utvikling

 

 

 

 

 

Les mer

INTEGRALTERAPEUTISK

GRUNNUTDANNING

 

Det andre og tredje skoleåret er utdanningens tyngdepunkt.

 

Det avsluttes med praktisk og teroretisk eksamen.

 

 

 

 

 

Les mer

ÅNDELIG TERAPI

PÅBYGGENDE ÅR

 

Dette er et år med fordypning i filosofi og mystikk, og trening i  terapeutiske teknikker tilrettelagt for klienter som ønsker dypere forståelse omkring sitt dharma og karma

 

Avsluttes med innlevering av skriftlig oppgave 

 

 

Les mer

Integralterapi - brobyggende psykoterapi

 

 

Integralterapi utviklet av Trine Bjørgan Høiberg er en psykoterapeutisk behandlingsform der det  terapeutiske siktemålet er å hjelpe klientene til å komme i dypere samklang med sitt høyere selv, slik at det kan leve mer i overenstemmelse med egne behov, og derved stå frem som mer autentiske og integrerte i seg selv og livet.

 

Ved å arbeide med det som ikke er funksjonelt i personligheten vil klienten  kunne utvikle evnen til å leve mer bevisst. Denne økte bevisstheten gjør individet i stand til å ta stadig større ansvar for seg selv, og den verden det er en del av.

 

Integralterapi beskrives som brobyggende psykoterapi. Det handler om å bygge solide farbare og nyttige broer i klientens indre og ytre verden, og brenne de broer som hindrer livsutfoldelsen.

 

 De nyttige broene vi har fokus på i gebndlingsformen er:

 • Broen mellom ånd, sjel og legeme
 • Broen mellom det underbevisste, dagsbevisste og overbevisste
 • Broen mellom individet, medmennesket og samfunnet
 • Broen mellom mennesket, naturen og den universelle enhet

 

 

Det unike med integralterapien som metode, viser i særlig grad til disse fire påstandene:

 • Den fremmer hjertets medfølende og intuitive intelligens og styrker derved evnen til raushet, rommelighet og den intuitive evnen til å forstå årsak og sammenheng
 • Den trekker naturlig klientens tro eller religiøse overbevisning inn i det terapeutiske rommet, og bruker dette askepktet som en helbredende kraft
 • Den kombinerer psykoterapi med healing. Terapeutene har en spesialisert trening i arbeide med livsenergiene i og omkring klienten
 • Den terapeutiske prosessen understøttes av musikk, noe som fremmer opplevelsen av skjønnhet, lindring og kjærlighet i rommet.

 

 

Terapiformen er betegnet som alternativ behandling, og Integralterapeuter utdannet ved Integralterapi - akademiet er derfor pliktige til å etterleve de gjeldende lover og regler for denne yrkeskategori. Ved akademiet gis grundig innføring i gjeldende lover og regelverk.

 

 

 INTEGRALTERAPIENS IDENTITET

 

 

DET TERAPEUTISKE ROMMET

Det terapeutiske rommet består av utredende og kartleggende samtale som sikrer at terapeuten har en klar fortsåelse av klientens behov. Deretter følger dybdeterapeutisk behandling liggende på benk der terapeuten først hjelper klienten til å hvile dypt i oppmerksomt nærvær slik at det hjelpes til å holde fokuset innover i seg selv gjennom terapien.

Det arbeides deretter med en kombinasjon av indre bevisstgjøring, erkjennelser og frigjøring av uhensiktmessige og dysfunksjonelle forsvarsverk i personligheten. Healing er hele veien en naturlig del av behandlingen. Klienten har selv ansvaret for å påkalle den healende strøm fra den universelle kilde denne måtte være fortrolig med.

Den terapeutiske prosessen forløper i en finstemt kombinasjon av dialog mellom klienten og terapeuten, innføling, gjenopplevelser, forløsning, erkjennelser, forsoning, tilgivelse og healende stillhet. Det benyttes hele tiden musikk som understøtter klientens prosesser.

 

 INTEGRALTERAPEUTEN

 Integralterapeuter utdannet ved akademiet skal vise en god mellommenneskelig kompetanse, og de har arbeidet godt med seg selv for å stå stødig og nøytralt i terapeutrollen.

De ser individet, har uforbeholden respekt for det og lytter aktivt. Terapeuten tar ikke styringen i terapien, men veileder ut fra klientens erkjennelser og behov underveis. Integralterapien har stort fokus på klientens egen medvirikning og ansvar for seg selv.

 


Integralterapeuten skal bevisstgjøre klienten at den helbredende prosessen er dets eget ansvar. Klienten skal derfor i hele terapiforløpet selv være ansvarlig for sin egen prosess. og finne veien frem til stadig større integritet.

Terapeutene gir klienten eget ansvar for sin helbredelse gjennom en mobilisering av den nødvendige viljen til endring, og ved å bringe frem klientens evne til å føle kjærlighet for seg selv, da denne er helt essensiell for en dyptgripende helbredelse.

Terapeuten søker også å fremme klients mestringsopplevelse og styrker derved klientens motivasjon for endring. Brukermedvirking er meget sentralt i behandlingsformen


DEN HAR EN ÅNDELIG DIMENSJON

I terapiformen går healing og psykoterapi hånd i hånd.

Terapeuten har en spesialisert trening i å arbeide med livsenergiene som fremmer helbredelse, og trening i empatisk nærvær som en dyp form for rommende nestekjærlig væren. Klienten opplever derved trygghet og omsorg i terapisituasjonen, noe som er meget essensielt for det terapeutiske resultatet.

Integralterapeuter anser mennesket som en åndelig bevissthet med en menneskelig erfaring, og ser livet som en arena for læring og sjelelig vekst. Terapeutene har en naturlig åpning for troen på reinkarnasjon, og at emosjonelle smertelag og personlige psykologiske utfordringer kan stamme fra tidligere liv.

Terapiformen kan tilfredstille menneskets åndelige behov og den ser nødvendigheten av å integrere troens aspekter inn i den psykologiske prosessen for å hjelpe klienten til å komme i dypere samklang med sjelsaspektet og den åndelige opplevelse ved det å være menneske.

 

TERAPIFORMEN ER ÅRSAKSORIENTERT

Den vender blikket på klientens livshistorie, læringshistorien, og tar sikte på å finne roten til det som ikke fungerer i personligheten i dag.

Den ser på individets leveregler, og søker å hjelpe klienten til å finne de korrigerende styringsreglene som ble dannet i oppveksten, der han/hun har stilt spørsmål om retten til å være seg selv.  De regler som hindrer han/henne i å leve ærlig, kjærlig og ekte.

Det overordnede formålet med terapiformen er å frigjøre klientens autentiske livsuttrykk. Slik vil han/hun kunne stå frem som et kraftfullt, samlet, skapende, kjærlig og ekte individ som stadig våger å leve mer til det fulle. Den tar har sikte på å rive ned forsvarsverkene i personligheten av dysfunksjonell karakter som hindrer nettopp dette. Disse er dannet gjennom smertefulle erfaringer og kjærlighetsvik i oppveksten, og utgår fra disse sår.

I tillegg er terapien som nevnt åpen for at årsaken kan ligge i tidligere livs erfaringer.

Den søker å fremme den naturlige selvreguleringen ved å ha fokus på retten til å være seg selv med utgangspunkt fra det unike individ det var ved fødselen.

 

TERAPIFORMEN ER MUSISK

Den terapeutiske prosessen understøttes ved bruk av musikk

 • Musikken spiller på klients emosjonelle strenger
 • Musikk frigjør klientens evne til fri assosiasjon
 • Musikken lader det energetiske kjærlige rommet omkring klienten

 

 

  " I  INTEGRALTERAPI INVITERES INDIVIDET INN I ET TERAPEUTISK ROM DER TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET ER SATT I  SYSTEM SOM EN ANVENDT PRAKSIS, OG  DER DE SAMLET SETT FREMBRINGER HELBREDELSE"