ForsideBrobyggende psykoterapi

med SELVET i fokusIntegralterapi studiet

  •   ITA er en privat skole uten statlig tilknyttning
  • Integralterapi er definert som alternativ behandling
  • Utdanningen går over 4 år, og er et deltidsstudie, med binding kun ett år av gangen.
  • Integralterapistudiet har stort fokus på studentenes egen personlige modning og selvutvikling
  • Studiet ble etablert i 2009 under tittelen healingsterapi. Den gjennomgikk en større revisjon i årsskiftet 2015/ 2016 med påfølgende endring av tittel til Integralterapi
  • Utdanningen tilbys foreløpig kun ett sted i Norge. ITA holder til ved Senter for integral livskunst i Vestfold fylke
  • Vi har gjennom noen få år forsøkt å etablere et eget forbund for våre terapeuter. Det har desverre vist seg vanskelig å få dette godkjent i Helsedepartementet da det fremdeles er få terapeuter i henhold til kriteriene for godkjenning. Derav blir et fotrbund kun et økonomisk tap og uten å kunne gi terapeutene rettigheter.  Forbundet blir derfor midlertidig lagt ned i påvente av nok integralterapeuter. Dette vil ikke påvirke studietilbudet, og vi har andre forbund terapeutene kan få medlemskap i etter endt utdanning! 

INTRODUSKJONSKURS


Kurset er obligatorisk, og en del av vår kvalitetsikring.

Det skal sikre at du som vurderer å studere hos oss tar et godt og veloverveid valg før du søker studeplass

STUDERE INTERGRALTERAPI?


Har du en hjertevarmt engasjement for verden, og et holistisk syn på livet?


Leter du etter en praktisk orientert og yrkesrettet utdanning som kan gi deg kompetanse innen fagområder som årsaksorientert psykoterapi, healing, mindfullness og selvutvikling?


Mener du det åndelige aspektet, og den sjelelige dybden, ved det å være menneske burde inkluderes inn som en naturlig del i hvordan individet møtes terapeutisk?


Da kan det tenkes dette er utdanningen for deg!


Som integralterapeut kan du jobbe både med enkeltindivider og med grupper noe som gir et godt grunnlag for å  utvikle din egen praksis og arbeidsplass.


Utdanningen er et deltidstudium over 4 år. Du velger selv om du vil ta ett, tre eller fire år. For å bli godkjent integralterapeut trenger du tre år.


Bolkene med undervisning er lagt til langhelger. Utdanningen lar seg derfor ofte kombinere med et yrkesaktivt liv.


Vi ønsker deg velkommen til et studie der din egen selvutvikling står sentralt. Hele det første året er tilegnet deg selv. Vi ser din livserfaring og din menneskelige kompetanse som en stor ressurs i møte med andre mennesker og samfunnet.


Vi har som mål at du skal føle deg sett, hørt og godt ivaretatt når du er student hos oss og vi ønsker å gi deg de beste rammene nettopp for dette.Velkommen til en spennende psykoterapeutisk utdanning som hører samtiden til!

INTEGRALTERAPISTUDIET


 Her finner du de informasjon om Integralterapien, de ulike studieårene, vår fagplan og hvordan studiet generelt er organisert hos oss


STUDENT HOS OSS


Her finner du informasjon om stedet hvor vi holder til, vår pedagogikk og de vilkår - og retningslinjer som gjelder hos oss


"Educating the mind, without educating the heart is no education at all"

~ Aristoteles

VÅRT VERDIGRUNNLAG


Integralterapi tar blant annet  utgangspunkt i  integralfilosofi der  kjernen viser til at kulturens

utvikling er avhengig av den menneskelige bevissthetsutvikling.


Målet med bevissthetsutviklingen er å høyne menneskets etiske verdigrunnlag. Dette innebærer å øke individets mellommenneskelige kompetanse som raushet, nestekjærlighet og en følelse av medansvar for helheten.


Integralterapi Akademiet er tuftet på holistisk pedagogikk


Vi har som mål å bringe frem det iboende potensiale i det enkelte menneske. Vi ønsker gjennom all vår undervisning å legge til rette slik at dette kan løftes frem.


I vår undervisningsmodell næres ikke bare det mentale intellektet, men også hjertets intelligens!

Dette bringer frem kognetivt, emosjonelt, instinktivt og intuitivt intelligente mennesker med evnen til å skape gode vekstbetingelser for seg selv, og de mange andre livsformer det sameksisterer med.


Vårt håp er å kunne bidra til en verden der alle kan trives, også dyrene og naturen.


Vårt mål er å utdanne terapeuter som demonsterer balanse mellom hode, hjerte og hender,

og som evner å bringe denne balanse videre til sine klienter


Nøkkelord hos oss er ansvar, nærhet, ærlighet og kjærlighet


Hold kontakt


Motta uforpliktende nyhetsbrev fra oss

 
 

GRUNNLEGGER AV AKADEMIET

 

 

Trine Bjørgan Høiberg har gjennom mange år arbeidet med mennesker i ulike livskriser og spirituelle utviklingsprosesser som åndelig orientert psykoterapeut. Hun har også lang erfaring som underviser og kursleder innen transpersonlig psykologi, selvutvikling, åndelighet og spiritualitet, mystikk, healing og meditasjon.

 

Høiberg har studert flere ulike helhetsorienterte fagområder og filosofiske tradisjoner, men også tradisjonell psykologi og utviklingslære.

 

Det er en kombinasjon av sin lange praksis med utallige klientmøter og studiene som har ført til utviklingen av integralterapi som metode. Den er ikke basert på beviselig forskning, men bygget på lang erfaringskompetanse i møte med mange mennesker.

 

Hennes målsetning er å få behandlingsformen stadig mer kjent som et godt psykoterapeutisk tilbud, særlig tilrettelagt for klienter som har et spirituelt orientert livssyn, og har behov for kontakt med den subjektive siden av bevisstheten, livet og den verden det er en del av.

 

Et av de helt unike elementene ved integralterapien er at hun har inkludert klientens trosaspekt inn i den terapeutiske prosessen. Dette mener hun er en stor ressurs da troens aspekt er medvirkende til at klienten kan åpne opp for å forstå seg selv og livets utfordringer på et mye dypere plan. Hun har sett at mange lengter etter, og finner stor trøst i, en kontakt med en kilde som er større enn det selv.

 

 Utgangspunktet i integralterapi er dypest rotfestet i åndelig psykologi. Den bekrefter at menneske inngår som en integrert del i et stort evolusjonært bilde, og er ikke avgrenset til dette ene liv. Åndelig psykologi er også kjent som transpersonlig psykologi. Den er i psykologiens verden kalt for "den fjerde kraften".

De tre kjente krefter som ligger forut for denne er behaviorismen -  atferdspsykologi, psykoanalyse - der fokuset er rettet på de ubevisste drivkreftene i mennesket,  og humanistisk psykologi som blant annet har fokus på menneskelige evner, mellommenneskelige kompetanse og menneskeverd.

Integralterapien har elementer både fra vestlig - og østlig filosofi og psykologi, og i integralterapi trekkes det inn elementer fra alle de fire krefter nevnt ovenfor. Det grunnleggende arbeide med klienter i integralterapi ligger i individets identitets - og sosialiseringsprosess. Dernest dets dypere selvrealisering og åndelige utvikling!

 

 Trine Bjørgan Høiberg tror at tiden er inne for et nytt evolusjonært sprang innen psykologien der tro og viten stadig mer skal utfylle og gli inn i hverandre. Det handler om en fusjon mellom åndsvitenskapelige tradisjoner, tuftet på visdom, og naturvitenskapelige tradisjoner tuftet på kunnskap. Hun mener det er vesentlig viktig å anerkjenne menneskets iboende evne til å helbrede seg selv, og at denne helbredelse ikke alene kommer gjennom symptombehandling, men vekkelse av selvets bevisshet gjennom hjertets intuitive intelligens.

Visdom er nøkkelen til individets dypere selvaksept, selvinnsikt. Det handler om å vekke evnen til kjærlighet gjennom forståelse. Kjærligheten til seg selv og livet utenfor individets selv.

 Hun ønsker understreke at tro ikke er ensbetydende med etablert religion. Mennesker søker i stadig økende grad sin egen tro og forbindelse til livets subjektive sider og åndelige dimensjoner. Hva en tror på er ikke sentralt, det er troen i seg selv som er nyttig og helbredende da en åpner opp for et større univers en det lokkede individets bevissthet.

STUDENTER OM STUDIET

Studiet har en flott balanse mellom temaer som er åndelig orientert og mer rettet mot tradisjonell psykologi.
Dette har gitt meg en bred faglig innsikt av hele mennesket

- Utdannet integralterapeut
Studiet har en flott balanse mellom temaer som er åndelig orientert og mer rettet mot tradisjonell psykologi.
Dette har gitt meg en bred faglig innsikt av hele mennesket

- Utdannet integralterapeut
Fantastisk flott sted som er fylt med kjærlighet og mangfold, og hvor man finner den indre fred. Jeg er dypt takknemlig av å få muligheten til å studere her.

- Student ved Integral livskunst