4. skoleår

ÅNDELIG TERAPI - påbyggende år


Som utdannet integralterapeut har studentene mulighet til å ta ett år der fokuset er rettet mot egen åndelig utvikling, og trening i teknikker som kan benyttes på klienter som har behov for  en dypere form for terapi. Åndelig terapi er ment som et verktøy  for de klienter som søker større bevissthetsutvidelser gjennom innsikt i  eget sjelsliv, karma og dharma.

Åndelighet for en ny tid


Åndelighet er oftest forbundet med etablerte religioner. Åndelighet slik vi ser den er tidløs, men har kommet til uttrykk gjennom etablerte åndelige tradisjoner, ulike trossystemer og religionene. Disse er kollektive tilnærminger til det større åndelige liv og livets indre dimensjoner, men ingen av dem har den fulle sannhet.


Vårt samfunn er grunnleggende utviklet med basis i etablerte religioner, noe som både har vært godt og mindre heldig. De siste tiårene, og særlig i den vestlige verden, har samfunnsutviklingen gått i en retning hvor det er skapt et stort skille mellom åndelighet og vitenskap, eller en kan si tro og viten. Dette kalles av mange for sekuleringen som er et antatt naturlig fenomen der vitenskapen er blitt anerkjent som allmennyttig, mens troen eller åndslivet er blitt ansett som noe høyst personlig stadig vil bli mindre viktig og allmennyttig i henhold til samfunnsutviklingen.

I faglitteraturen utviklet for studier innen sosiologi, helse, omsorg, medisin og psykologi ble det derfor ikke lagt vekt på å undervise i åndelighet og sjelslivet. I det offentlige byr dette i dagens samfunn på utfordringer da stadig flere mennesker leter etter dypere mening og svar på livets kompleksiteter og utfordringer av biologisk, emosjonell og mental karakter. I tillegg består i dag mange samfunn av en stor variasjon av individer med vidt forskjellig religiøs og åndelig overbevisning. 

Det er kanskje heller slik at denne utviklingen ikke er et isolert fenomen, men heller en helt naturlig følge av menneskehetens evolusjon. Vi tror denne splittelsen mellom tro og viten har hatt sin hensikt da individet får en mye større mulighet til å finne sin egen tilnærming til området åndelighet, tro og religion.


I åndelig terapi benyttes i høy grad dette prinsippet om individuell tilnærming og terapiformen legger til rette for en dypere form for selvransakelse i eget sjelsliv og utforskning av den åndelige forbindelse til livet og skapelsen i sin helhet.  Hva en tror på er ikke det mest vesentlige, det er troen på noe som er større enn en selv som er det sentrale, og som kan åpne opp for en større bevissthet om hvem man er, hvor man kommer fra og hvor en er på vei hen.

Å gå inn i en dypere form for terapi av åndelig art gjør at klientene kan få en større tilgang til egen indre visdomskilde slik at det tydeligere kan se årsak og hensikt med livets begivenheter. Dette kan igjen gi individet en større forståelse både av seg selv og av den verden det er en del av. I tillegg vil denne åpningen gi en dypere form for indre fred og tillit til begivenhetenes gang. Livet vil kunne oppleves mer meningsfullt også for de mennesker som møter mye motgang når det igjen åpner opp for den åndelige dimensjonen av det å være menneske. 
Ny oppstart

 

DATOER FOR SAMLINGENE


Høstsemester 2022


 

Vårsemester 2023TIDER VED SAMLINGENE

Torsdager 13.00 - 18.00

Fredager 10.00 - 18.00

Lørdager 10.00 - 18.00

Søndager 10.00 - 14.30

INNTAKSKRAV

Utdannet integralterapeut

Søknad om studieplass

Studieavgift

Retningslinjer for studentkontrakt

Fagplan

 

“Everything we see in nature is manifested truth; only we are not able to recognize it unless truth is manifest within ourselves.”

— Jakob Böhme

Skoleårets innhold og oppbygging

Skoleåret går over to semestre. Det er to samlinger med undervisning høstsemesteret og to samlinger ved vårsemesteret. Alle samlingene går over 4 dager, torsdag til søndag.


Temaer i undervisningen

Åndelighet, kultur og samfunn

Mystikk og åndelig filosofi

Evolusjonslære, karma og dharma

Intuisjon og psykisk sensitivitet


Praktisk trening

Terapitrening to og to under samlingene

Meditasjoner og øvelser i høypsykisk sansning


Avsluttende oppgave

Studentene skal sette seg dypere inn i et av temaene fra undervisningen, en mystiker eller filosof, og fremføre en presentasjon for gruppen ved den siste samlingen. Studentene skal også lage en egen meditasjon som gruppen ledes gjennom.


STUDIEMATERIELL

Alle får utdelt det  materialet som er nødvendig i form av stensiler og lydfiler

Til den avsluttende oppgaven skal studentene velge kilder selv

Åndelig terapi

Åndelig terapi bygger naturlig videre på grunnteknikkene i integralterapien. Den er allikevel på flere områder ulik. I åndelig terapi kreves det at terapeuten er mer åpen for egen intuisjon og at han eller hun i større grad kan være en kanal for de åndelige innstrømninger klienten selv åpner opp for i terapien. Klienten selv henvender seg meget direkte til en kilde som er større enn det selv i åndelig terapi. Derfor er en trening i dette en viktig del for studentene under dette skoleåret. Studentene trener sammen to og to der de gir og mottar åndelige terapier til hverandre, noe som også gjør dette skoleåret til en reise inn i sin egen indre mystiker.


I åndelig terapi får klienten muligheten til å få trøst og lindring når han eller henne er overveldet av ensomhet, sorg, lengsel og savn som ikke kan tilfredsstilles eller stilnes av et annet menneske. Klienten kan få svar på de eksistensielle spørsmål omring livet og økt innsikt i og forståelse av eget sjelsliv. Den har naturlig i seg et healende potensiale som skjules i bønnens kraft, og som frigis nettopp gjennom denne. 

Åndelig terapi har også i seg muligheten til å hjelpe klienten til å få integrert de latente åndelige talentet og muligheter det har med seg inn i livet fra fødselen av. Disse er knyttet til de livsoppgaver sjelen har bestemt seg for å utføre i et gitt liv. Talentet som gode taleevner, visdom, innsikt, klarsyn og intuisjon for å nevne noen.