2. og 3. skoleår

INTEGRALTERAPEUTISK GRUNNUTDANNING


Vi ønsker deg velkommen til den terapeutiske hoveddelen av utdanningen. Den gir deg faglig styrke, praktisk trening og innføring i hvordan etablere og drive egen bedrift. Dette er utdanningens faglige tyngdepunkt. Den fører frem til eksaminering og godkjenning som Integralterapeut, ITA (utdannet ved IntegralterapiAkademiet)


Hovedtyngden ved integralterapeutisk grunnutdanning er  individualterapien, Integralterapi.

I tillegg får studentene lære mange kreative og flotte metoder som kan benyttes i arbeide med grupper. Dette gjør at utdannede integralterapeuter også har gode forutsetninger for å etablere utviklingsgrupper eller lage egne kurs


Utdanningens lengde er 2 år og består av 4 semestre. Det siste semesteret har fokus på VEKS - fagene og etablering/drift av egen virksomhet.Hovedvekten ligger i individualterapien INTEGRALTERAPI

Integralterapi er en vakker og dyp terapiform som hjelper klienten til å komme i dypere samklang med sine naturlige behov, og til å få en bedre måte å møte seg selv og verden på.

Den hjelper klienten  til å leve i større overensstemmelse med sin egen integritet og til å bli mer autentisk i sitt livsuttrykk. Dette er et resultat av terapien fordi SELVET blir mer tydelig i personlighetens dynamikk, når det som skygger for, eller undertrykker, individets selvregulering blir bevisstgjort og helet opp. Da står individet stødigere på sine røtter fordi disse er blitt sunnere. Røttene er ofte preget av gjentatte kjærlighetsvik, og mange traumatiske opplevelser, som påvirker hvordan inidvidet har det med seg selv og omverdenen. Når røttene blir friske og sterke igjen tåler samtidig individet også stadig å stå sterkere når livet byr på nye utfordringer.


Å bli en dyktig integralterapeut tar tid og det er trening og atter trening som gjelder. Derfor har vi ved akademiet stort fokus på den praktiske treningen som terapeut. De starter allerede ved første semesteret med denne treningen, samt med egenterapi for å arbeide dypere med seg selv og for å lære seg å kjenne terapiformen på egen kropp og psyke.

Som integralterapeut trenes en også i å arbeide med livsenergiene gjennom healing, og å åpne opp for sin egen høypsykiske sensitivitet noe som forsterker even til å forstå og å hjelpe klienten på et meget dypt og grunnleggende åndelig plan.

Denne treningen blir ekstra forterket under det påbyggende skoleåret med åndelig terapi.


Studentene lærer også andre KREATIVE TEKNIKKER


Disse er spesielt godt egnet når en arbeider med grupper


 • Ulike former for meditasjon og mindfulness
 • Ulike fantasitereiser og trommereiser
 • Rebirthing - frigjørende pusteterapi
 • Leireterapi
 • Collageterapi
 • Tegneterapi
 • Bruk av naturen som terapeutisk ressurs


NY OPPSRART

 

DATOER FOR SAMLINGENE FØRSTE ÅRET


Høstsemester 2022

1. - 4. september

13. - 16. oktober

1. - 4. desember


Vårsemester 2023

Avtales i felleskap med gruppen ved første studiesamling høst 2022


Datoer for høst 2023 og for 6- dages samling sommer 2023 avklares sammen med studentgruppen etter oppstart.

 

TIDER PÅ SAMLINGENE

Torsdager 13.00 - 18.00

Fredager 10.00 - 18.00

Lørdager 10.00 - 18.00

Søndager 10.00 - 14.30

 

Søknad om studieplass

Studieavgift

Retningslinjer for studentkontrakt

Fagplan

Vi minner om at du ikke binder deg for mer enn ett år av gangen. Utdanningen er på to år, noe som tilsier at kontakten må fornyes før utgangen av første skoleåret,  jamfør retningslinjer for studentkontrakt 

Vil du være klient hos student?

Vi har stadig behov for klienter til studentene slik at de får den praktiske treningen de trenger.

Du kan velge komme til IntegralterapiAkademiet eller få terapier der studentene bor. Våre studenter kommer ofte fra steder i hele Norge. Gå inn på ovsiktsiden over studenter å se om noen bor i ditt område


Ønsker du dette gi beskjed til skolens undervisningsvarlige. Benytt kontaktskjema på siden kontakt oss.Utdrag fra fagplanen ved IntegralterapiAkademiet

GRUNNUTDANNINGEN I INTEGRALTERAPI


Organisering:

Ti 4 - dagers samlinger med undervisning. Totalt 268 timer med undervisning

Én 6 - dagers samling. Totalt 48 timer med undervisning

En eksamenshelg a 2 dager siste vårsemester


I tillegg til dette må studentene sette av en del tid mellom samlingene med undervisning til praktisk klientarbeid, teoretiske

studier og skriving av klientrapporter og oppgaver som innleveres. Vi oppfordrer også studentkullene til å danne kollokviegrupper dersom dette geografisk er mulig.


Undervisningsmodell:

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudie, teoretiske innleveringer, klientrapporter, følge med under demonstrasjoner av integralterapier gitt av underviser og praktisk trening som Integralterapeut og som gruppeleder. Studentene er med å lede et 6 - dagers sommerkurs mellom 1. og 2. året.


Dokumentasjon:

Studentene avlegger både skriftlig og teoretisk eksamen i Integralterapi.

VEKS-fagene er fra 2021 en integrert del av utdanningen. 


LÆRINGSUTBYTTE

Studentens følgende læringsutbytte av utdanningen:


Faglig teoretisk utbytte

 • Grunnleggende god forståelse av psykologiske teorier knyttet til tradisjonell, holistisk og transpersonlig

psykologi

 • Integralterapiens særskilte teoretiske tilnærming i henhold til faget og metoden.
 • God faglig teoretisk innsikt i energiarbeid og healing
 • Grunnleggende forståelse av VEKS – fagene (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnslære). Faget sikrer at terapeuten følger de retningslinjene alternative utøvere skal praktisere etter, og lovverket knyttet til alternativ behandling i

Norge.

 • Teoretisk tilnærming til ulike metoder for psykoterapeutisk gruppearbeid.


Etter endt 3-årig utdanning, inkludert det første året med integral livskunst, skal terapeuten ha grunnleggende god faglig kunnskap og teoretisk forutsetning for å kunne praktisere som Integralterapeut


Praktiske ferdigheter utdannede integralterapeuter skal ha er

 • evnen til å gjennomføre integralterapeutiske konsultasjoner på en profesjonell, reflektert og etisk korrekt måte
 • evnen til å finne frem til og møte de ulike klienters behov i Integralterapi
 • evnen til å behandle klientene med uforbeholden respekt og toleranse
 • evnen til å utarbeide selvutviklingsgrupper og bistå i gruppeterapeutisk sammenheng
 • evnen til å arbeide med livsenergiene i og omkring klient


Generell kompetanse:

Integralterapeuten skal kunne utvise evne til å bruke sine faglige kunnskaper og praktiske ferdigheter på en selvstendig måte og

møter hvert individ med engasjement, moden tilstedeværelse og finfølt omsorg.

Terapeuten har god samarbeidsevne, er ansvarsbevisst, har evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdanning - og

yrkessammenheng.


Før du eventuelt skal søke studieplass oppfordrer vi deg til å lese gjennom hele fageplanen.