1. skoleår

INTEGRAL LIVSKUNST


Velkommen til et spennende skoleår der du selv og din egen utvikling står i sentrum. Skoleåret har til hensikt å fremme de psykologiske prosessene som gjør at du bedre kan trives i deg selv og i ditt møte med omverdenen.

Det er fokus på en rekke integrative prosesser både i ditt eget indre og i din relasjon til den ytre verden som vil fremme en evne til å leve stadig mer i pakt med den indre selvbevisste kjerne.

INTEGRAL LIVSKUNST - Hva ligger i det?


Den største, og mest avaserte, kunstarten ett menneske kan mestre er kunsten å leve.

 

Samfunnet i dag legger stort press på individet i form av effektivitet, ytelse og evnen til å passe inn i de sosiale og kulturelle rammene det er født inn i. Dette gjør at mennesker bruker masse energi på denne tilpasningen. Det er mye fint med samfunnsutviklingen, men det kan se ut til at den har glemt noen vesentlige elementer. Utdanningsinstitusjonene har hatt for stort fokus på det mentale. det teoretiske og logiske. Mens det kan se ut til at det emosjonelle, intuitive og instinktive er sterkt undertrykket eller mindre verdsatt.

Som en følge av å formes inn i denne støpeformen mister individet ofte kontakten med selv, sine iboende ressurser og det genuine, samt evnen å lytte til og tilfredstille egne egentlige behov som gjør livet rikt og meninsgfullt.

Vi anerkjenner denne negative trenden som en stor samfunnsmessig utfordring, da stadig flere mennesker i tiden nå kjenner at noe vesentlig mangler, og de ønsker stadig å leve etter noen dypere verdier enn de ytre som måles i lykke, ære og berømmelse. Mange brenner ut og livet føles tomt og meningsløst. Det kan føles som å leve et liv uten egentlig å leve.

Dette er et naturlig ledd i den menneskelige bevissthetsutviklingen. En utvikling som trekker mennesket innad slik at det skal komme i dypere samklang med livets indre dimensjoner. I psykologien er denne indre dimensjon betegnet som selvet i mennesket. Når selvbevisstheten krever å komme stadig mer til uttrykk vil den gamle jeg begynne stille spørsmål til det allerede etablerte som ikke lengre harmonerer med selvets forståelse omkring egne ressurser og livets dypere hensikt.


Det handler om en oppvåkning som selvbevisste vesener, en lengsel etter å leve fra noe dypere i en selv og en lengsel etter fred og frihet. Ikke bare for en selv, men for jorden og menneskeheten. Det er i ferd med å føde en høyere etisk standart for seg selv og samfunnet. Når dette får komme til uttrykk blir individet stadig mer autenisk - sann og tro mot seg selv og sine egne verdier og behov. Det blir da naturlig stadig mer integrert i seg selv. Det er dette vi betegner som integral livskunst. Kunset å leve i pakt med den selvbevisste kjerne vil også si kunsten å mestre livets motgang da motgang utfra selvets synsvinkel anses som utviklende stanere enn begrensende 


The artist is always in motion

In his og here e-motions

Art is not possible without

 inspiration, creativiy and passion

A true artist feels deeply and think widly

A true artist evolves endlesly

NY OPPSTART høst 2023

 

Datoer 2023:

25. - 27. august

6. - 8. oktober

17. - 19. november

Datoer 2024:

12. - 14. januar 

23. - 25. februar

5. - 7. april

10. - 12. mai

 

Tider for samlingene:

Fredager 13.00 - 18.00

Lørdager 10.00 - 18.00

Søndager 10.00 - 14.30

 

 Dette er 13. kullet som starter opp hos oss.

 Vi ønsker nye studenter velkommen!

 

Søknad om studieplass

Studieavgift

Retningslinjer for studentkontrakt

Fagplan

Vi minner om at du ikke binder deg til videre utdanning, og at ny kontrakt signeres ved en eventuell fortsettelse på integralterapeutisk grunnutdanning som går over to år.

INDIVIDUELLE TERAPIER

Som student ved integral livskunst har du muligheten til å få tre inidviduelle terapier med underviser eller student ved Integralterapeutisk grunnutdanning til redusert pris dersom det finnesw studenter i nærheten av ditt hjemsted. Vi anbefaler alle å benytte seg av dette tilbudet.

 


OMRÅDER FOR LIVSUTFOLDELSE


Gjennom skoleåret arbeides det prosessrettet med syv områder for livsutfoldelse:

  1. Evnen til å føle fysisk tilhørighet og trygghet
  2. Evnen til å nyte og flyte med livet
  3. Even til å sette grenser å stå frem som et SELV
  4. Evnen til kjærlighet og raushet
  5. Evnen til å kommunisere fritt og handle skapende
  6. Evnen til å gjennomskue virkeligheten og verden
  7. Evnen til å oppleve universell enhet og tilhørighet

Studentene benytter egne lydfiler med guidede meditasjoner mellom undervisningsbolkene med de respektive livsområdene.


PRESONLIGHETENS DYNAMIKK


Gjennom stoleåret tar vi for oss  ulike identitets - og sosialiseringsprosesser. Disse har sin opprinnelse i de sosiale, emosjonelle og kognetive forutsetningene individet har levd under i oppveksten. Vi bærer alle med oss våre livserfaringer i cellene våre, og hvordan vi har det i vårt indre og i samspillet med omverdenen styres av disse minnene inne i oss.


Når vi reagerer på noe, får en reaksjon, er dette et utslag av noe kroppen og sinnet husker. Vi er ofte ubevisst disse reaksjonsmekanismene i vårt daglige liv.


En reaksjon kan defineres slik; re- årsak i fortid,  aksjon - virkning i nåtid


Ved dette ser vi at våre reaksjoner er utslagsgivende for hvordan vi fungerer i livets mange situasjoner. Vi har både sunne og mindre sunne måter å reagere på.

Kommer en ut for en situasjon som trigger et minne fra fortiden, eller som likner på en tidligere opplevelse, inntreffer en reaksjon. Hvordan reaksjonen blir avhenger helt av hva vi har erfart tidligere.


Mennesker er meget individuelle, og hvor stor skade negative og vonde erfaringer gir et individ er ingen målestokk for et annets individs liknende erfaring.

Gjennom dette første skoleåret tar vi for oss denne identitetsdannelsen, og forsøker å finne frem til en stødig og tilpasningsdyktig personlighetsdynamikk. Målet er å hente tilbake en naturlig selvregulering, og det unike potensialet bak de korrigerende og dysfunksjonelle agendaene i personligheten.


Tilnærmingen skjer gjennom ulike avsløringer av, og arbeide med, skyggen, speilingene og projeksjonene. Det arbeides også med de ulike rollene en spiller med utgangspunkt i smertefulle erfaringer i barndommen og oppveksten. Ofte stammer disse også fra tidligere livs traumatiske erfaringer.


HJERTETS INTELLIGENS OG SELVETS VIRKELIGHET

Det gis også en dyp forståelse av de åndelige aspektene ved det å være et menneske, og som har med selvets dypere realisering å gjøre. Dette handler om de mer subjktive og metafysiske dimensjonene av mennesket, livet og virkeligheten. Temaer er blant annet smertens og begrensingenes hensikt, sjelslivet, intuisjon og åndelige evner og talenter.
Som student lærer du mange ulike teknikker for meditasjon, mindfullness, psykoterapeutiske øvelser og teknikker for selvhjelp. Gruppen i sin helhet er sentral som verktøy under skoleårets  studiesamlinger. Gruppefeltet er helt avgjørende for progresjonen og derfor anser vi det som obligatorisk å delta på alle samlingene.


Vi oppfordrer alle til å lese gjennom fagplanen før en eventuell søknad sendes