Om akademiet
Themis - rettferdighetens gudinne og personifiseringen av guddommelig lov og orden

 

HVEM ER VI OG HVA STÅR VI FOR?

 

Integralterapi Akademiet er en privat skole, uten offentlig godkjenning og tilknytning. Derav har ikke våre studenter lovmessig rett til stønader som student hos oss. Akademiet er en utdanningsinstitusjon som tilbyr studie  i integralterapi. Den er definert som alternantiv - og supplerende medisin, og er underlagt loven om alternativ behandling av sykdom.

 

Det finnes i dag få klare felles retningslinjer, fagkrav eller gode rammeverk for skoler som tilbyr utdanning innen alternativ - og supplerende medisin i Norge.

Hver enkelt skole er hovedsakelig ene og alene ansvarlig for hva de tilbyr i sin utdanning.

Integralterapiakademiet skal fremstå som et solid og kvalitativt godt utdanningstilbud innen bransjen.

Vi ønsker å samarbeide med det offentlige ved å være et godt supplement som følger lov og orden.

 

Integralterapeutene utdannet ved akademiet har frem til 2021 vært organisert i egen utøverorganisasjon, Integralterapiforbundet, ITA. Forbundet har hatt godkjent medlemskap i SABORG (Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner i Norge). SABORG ble etablert av Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til Ot.prp.nr 27 (2002-2003). Overordnet har SABORG en oppgave med å igangsette tiltak for å kvalitetsikre alternativbransjens tilbud, og å være et felles samlende organ for kommunikasjon mellom de offentlige myndigheter og alternativbransjen.

Hvorfor trenger vi SABORG? er et sammedrag av hva denne organisasjonen har fått til siden etableringen! 


Det ble i oktober 2021 tatt en avgjørelse om å stanse aktiviteten i vårt eget forbund da vi ikke fikk Integralterapiforbundet godkjent gjennom Helsedepartementet grunnet for få utøvende terapeuter i Norge. Integralterapeutene oppfordres derfor til medlemskap i et eksternt og allerede godkjent forbund for å få de rettigheter de har krav på som praktiserende terapeuter, som registering i alternativregisteret og forsikringsordning.

 

Hva er egentlig utdanning?


Ordet education betyr regelrett å bringe ut det som finnes inni. Det som finnes av geuint potensiale, kreativitet, visdom, imaginasjon, ånd og sjel. Utdannelse er en livslang prosess som handler om å realisere seg selv og å gi sitt iboende potensiale et konkret uttrykk.


"Et eplefrø kan ikke spises, men med gode vekstbetingelser blir det et tre som kan gi mange frukter igjen og igjen.

Menneskene er som epletreet og med kjærlighet, omsorg og rikelig med næring som fremmer vekst får det mulighet til å bli livskraftig og gi mye av seg selv.

En god skole og underviser vil arbeide mot å fremelske,  nære det lille frøet og hjelpe det til å vokse i hamoni med seg selv og sine omgivelser."


Dette er de viktigste prinsippene i  holistisk pedagogikk som Integralterapiakademiet har som undervisningsmodell.

AKADEMIETS RAMMEVERKAkademiet er opptatt av kvalitet framfor kvantitet. Vi arbeider kontinuerlig med vår egen vekst og utvikling som utdanningsinstitusjon. Det er viktig å ikke holde fast, men flyte med og etterleve kulturens og samfunnets behov og krav. Vi er derav hele tiden orientert utad, og nyorienterer våre rammeverk i tråd med de behovene og kravene som vokser frem.

Under finner du oversikt over vår filosofi, vår utdanningsmodell og de lover og forskrifter vi til enhver tid følger og leder skolen ut fra.

FILOSOFI

Vårt livssyn og verdigrunnlag 

PEDAGOGIKK

Vår undervisninsgmodell

LOVVERK

Lover og forskrifter skolen følger